top of page

ออสเตรเลีย VS แคนาดา ต่างกันอย่างไร ถ้าไปอยู่ระยะยาว

ทั้งออสเตรเลียและแคนาดา ทั้งคู่เป็นประเทศยอดนิยมในแวดวงการเรียนต่อมากๆค่ะ ซึ่งชื่อเสียงในการศึกษาทั้งแคนาดาและออสเตรเลียก็นับว่าสูสีกันในหลายแง่มุม แต่จะมีจุดไหนบ้างที่แตกต่างหรือเหมือนกัน วันนี้ AEG มี 4 ประเด็นหลักๆที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจไปอยู่ระยะยาว

 

ระบบการศึกษา


แคนาดา : มีรากฐานของระบบการศึกษาอยู่ 4 ขั้นหลักๆ ได้แก่ ระดับประถม - มัธยม - มัธยมศึกษาตอนปลาย - มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งระดับมหาวิทยาลัย ก็จะมีแขนงย่อยไปอีก 3 ขั้น ป.ตรี – โท - เอก ตามลำดับ โดยระดับปริญญาจะใช้เวลาประมาณ 2 – 6 ปีแล้วแต่หลักสูตรออสเตรเลีย : มีระบบการศึกษาอยู่ 3 ขั้นหลักๆ ได้แก่ ระดับประถม - มัธยม - อุดมศึกษา ซึ่งระดับอุดมศึกษา จะแตกแขนงไปกว่า 10 ประเภท เช่น ประกาศนียบัตร (Certificate) อนุปริญญา (Diploma) อนุปริญญาขั้นสูง (Advance Diploma) ปริญญาตรี – โท – เอก ซึ่งระดับปริญญาจะใช้เวลาระหว่าง 2 – 6 ปีแล้วแต่หลักสูตร


 

ค่าเล่าเรียน

แคนาดา : ระดับปริญญา สามารถมีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนเฉลี่ย CAD 20,000 – CAD 30,000


ออสเตรเลีย : ประมาณ AUD 20,000 – 30,000 สำหรับป.ตรี และ ประมาณ AUD 26,000 – AUD 76,584 สำหรับป.โท


 

โอกาสในการทำงาน


แคนาดา : สำหรับนักศึกษาปริญญา แคนาดาจะมีโปรแกรมทำงานหลังจบ Post Graduate Work Permit (PGWP) ที่เอื้อให้ทำงานต่อได้สูงสุด 3 ปี ทั้งนี้ แคนาดา มีตำแหน่งงานว่างที่โดดเด่น ในสาย นักพัฒนาเว็บฯ ผู้จัดการการเงิน เภสัชกร วิศวกร และ ผู้ดูแลระบบ ถึงแม้ตำแหน่งงานว่างจะสูง แต่การจะเข้าทำงานในแคนาดา ส่วนมากต้องใช้ทักษะการทำงานที่โดดเด่นตามไปด้วย


ออสเตรเลีย : เช่นเดียวกัน ออสเตรเลียก็มีโปรแกรมทำงานหลังจบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ในชื่อ Post Graduate Work Visa (PGWV) ที่เอื้อให้นักศึกษาทำงานต่อหลังจบได้อย่างน้อย 18 เดือน ส่วนใหญ่จะมีสายโอกาสการทำงานในสาย การศึกษา การโรงแรม ดูแลสุขภาพ บัญชีและการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์


 

ในแง่การย้ายถิ่นฐาน (Migration)


แคนาดา : สำหรับวัยทำงานที่มีทักษะพอสมควร แคนาดาจะมีโอกาสในการย้ายถิ่นฐานที่มากกว่า เนื่องจากมีการจัดประเภทสายอาชีพสำหรับย้ายถิ่นฐานที่หลากหลายกว่าออสเตรเลีย ทั้งนี้ วัยหนุ่มสาวที่ทำงานในแคนาดาเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป จะได้รับคะแนนสำหรับใช้ยื่น PR (Permanent Residency) ต่ออีกด้วยออสเตรเลีย : ถึงแม้ออสเตรเลียจะมีประเภทสายอาชีพที่รองรับการย้ายถิ่นฐานไม่มากเท่าแคนาดา แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี เพราะในออสเตรเลีย ยังมีสายอาชีพที่เอื้อต่อการยื่น PR ได้ โดยเฉพาะอาชีพครู รวมไปถึงการทำงาน / อยู่อาศัยใน Regional Area ก็มีผลต่อการย้ายถิ่นฐานระยะยาวอีกด้วย

 

0 comments

Comments


bottom of page